Opatření k situaci COVID-19

Výuka se řídí aktuálními vládními nařízeními, pokyny hygieny a dokumenty MŠMT. Upozorňujeme všechny na:
- nutnost včasného příchodu, protože u vstupu do budovy školy i dílen je měřena teplota
- při čekání na vstup do školy je třeba dodržovat doporučené rozestupy (2 m) a ostatní pravidla bezpečného chování
- při vstupu do společných prostor a při pohybu v nich školy je třeba mít nasazen respirátor / příp. roušku, podle aktuálního vládního nařízení
- po vstupu do školy či dílen i v průběhu výuky použít dezinfekci pro udržení čistoty rukou
- nevpuštění do prostor školy a dílen, pokud osoba vykáže příznaky nemoci COVID-19 /např. kašel, rýma, teplota, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, ztráta chuti a čichu, bolest svalů a kloubů, průjem aj./
- v případě podezření na nákazu COVID-19 je třeba zůstat doma a nahlásit ihned tuto skutečnost na sekretariát školy = tel. číslo 241 481 217
- v případě projevu příznaků COVID-19 po příchodu do školy nebo dílen nahlásit skutečnost vyučujícímu, který ihned informuje sekretariát školy a ve spolupráci s ním zařídí přechod žáka do izolační místnosti, která je zřízena na Domově mládeže. Tam vyčká nezletilý žák na příchod zákonného zástupce. Zletilí žáci co nejrychleji opustí školu a to po předchozím nahlášení zákonným zástupcům.
- o přestávkách minimalizovat kontakt mezi žáky vedlejších tříd a jednotlivých pracovních skupin
- sledovat aktuální informace na webu školy, v aplikace MS Teams, příp. bakaláři

Karel Dvořák, ředitel školy

Additional information